Vânzarea unei proprietăți

Vânzarea unei proprietăți

Vânzarea oricărui imobil (teren, casa, apartament, spațiu comercial etc.), în România, se face doar prin intermediul unui notar. 


Actele necesare pentru încheierea unui contract de vânzare sunt următoarele:

•  acte de identitate părți (vânzător și cumpărător), certificatele de căsătorie (dacă este cazul), procură de reprezentare (dacă este cazul) ;
•  acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.); 
•  documentația cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu) și încheierea de intabulare în cartea funciară;
•  certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Direcția de impozite si taxe locale, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plățile (nu există datorii);
•  certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat;
•  în cazul apartamentelor, adeverința eliberată de asociația de proprietari sau locatari care sa arate situația datoriilor față de asociație (întreținere, cheltuieli, reparații, cheltuieli comune etc.);
•  ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente imobilului.

Conform Codului Fiscal, proprietățile a căror *valoare de tranzacționare este mai mică sau egală cu 450.000 lei, sunt scutite de la plata impozitului pe vânzare.

În cazul proprietăților ce depășesc aceasta valoare, impozitul pe vânzare se calculeză ca fiind 3% din (*valoarea de tranzacționare – 450.000 lei).

* în cazul în care valoare din grila notarială corespunzătoare proprietății este mai mare decât valoare stabilită a vânzării, calculele se vor raporta la valoarea din grila notarială